ХӨРӨНГӨ БОЛОН КОНЦЕССИЙН ЗҮЙЛИЙН ЗАРЛАГА цэсний мэдээллүүд