Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт цэсний мэдээллүүд