“Насны хишиг100” болон Алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тэтгэмжийн олголт хийгдэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж, цэсний мэдээллүүд